Privacy in gedrang na transities sociale domein

Privacy transitie jeugdzorg sociale domein

Foto: Andrew Nathan

Het College Bescherming Persoonsgegevens maakt zich “grote zorgen” over de mate waarin na de transitie van de jeugdzorg, de wmo en de participatiewet de privacy van betrokken burgers veiliggesteld is. Het college roept het kabinet dan ook op om een zogenaamd “privacy impact assessment” te laten maken.

Het college voert aan dat de wetsvoorstellen tot gevolg hebben dat gemeentes van meer inwoners, meer privacygevoelige informatie gaan verwerken. Het gaat dan onder meer om medische dossiers en strafrechtelijke informatie. Daarbij komt dat gegevens ook steeds meer gedeeld zullen gaan worden. Zo worden persoonsgegevens die in het ene deel van het sociale domein verzameld worden, gebruikt in een ander deel van het sociale domein. Daardoor zou volgens het CPB een risico ontstaan op het onnodig vaak delen van persoonsgegevens en het gebruik van die gegevens voor doeleinden die niet te verenigen zijn  met het oorspronkelijke doel. Ook de mate waarin deze gegevens beveiligd zijn speelt daarbij een rol.

Mensenrechten

Daarmee zouden de mensenrechten in het geding zijn. “Het CBP is van oordeel dat de verwerking van persoonsgegevens bij een integrale uitvoering van taken in het sociale domein zonder nadere specificering van het doel en de daarvoor benodigde gegevens niet in overeenstemming kan zijn met de verplichting van doelbinding in de Wet bescherming persoonsgegevens en de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens”, zo valt er te lezen in de brief aan minister Plasterk.

Uivoerbaarheid

Behalve voor de privacy van burgers, levert dat ook een serieuze bedreiging voor de uitvoerbaarheid van de nieuwe wet op de jeugdzorg, de wet maatschappelijke ondersteuning en de participatiewet. Zorgverleners en gemeentes zullen immers niet op een zinnige manier informatie met elkaar kunnen delen wanneer de wet dat verbiedt.

Het CBP roept de minister dan ook op om met een overkoepelende visie te komen over de manier waarop de integrale uitvoering van taken in het sociale domein in overeenstemming kan worden gebracht met de bescherming van de privacy van burgers. Zo’n visie is nodig voor het ontwikkelen van wettelijke regelingen die de rechten van burgers op dit gebied veiligstellen.

Groeiende lijst met risico’s

Saillant detail in deze discussie is dat het Centraal Planbureau eerder een lijst met zorginhoudelijke en organisatorische bezwaren tegen de transities aanvoerde, waarin juist een tekort aan beschikbare informatie en de beperkte mogelijkheden om die te delen, als risico wordt aangemerkt.

Eerder deze week werd bekend dat een steekproef aantoonde dat de gemeenteraden van vier Brabantse gemeenten nog onvoldoende voorbereid zijn op de transitie jeugdzorg.

Lees hier de brief van het CPB aan minister Plasterk.

Interessant artikel? Abonneer u dan ook op onze gratis nieuwsbrief.