Kleine zorgaanbieders in Limburg bundelen krachten

kleine zorgaanbieders Limburg Tessy Gardeniers

Tessy Gardeniers, woordvoerder initiatief Kleinschalige Zorg Limburg

Twaalf kleine zorgaanbieders bundelen hun krachten om zich zo te presenteren richting gemeenten, inspelend op de transitie van de jeugd -en volwassenenzorg. Met name het overnemen van de verstrekking van Persoonsgebonden Budgetten door gemeenten van het Rijk was hiervoor aanleiding. De deelnemende organisaties aan het initiatief Kleinschalige Zorg Limburg zijn vooral kleine zorgaanbieders op het gebied van praktische hulpverlening, begeleiding, dagbesteding, opvoedingsondersteuning en woonbegeleiding. Lees verder

14 concrete tips voor arbeidsparticipatie van mensen met autisme

mensen met autisme werk jeanet landmanMensen met autisme hebben een zorgwekkend lage arbeidsparticipatie: slechts 28 % heeft regulier betaald werk. Dat is niet alleen in vergelijking met de totale beroepsbevolking, waarvan 79% betaald werk heeft, laag. Van alle mensen met een beperking hebben er nog altijd twee keer zoveel (56%) een betaalde baan dan mensen met autisme. Met de komst van de Participatiewet wordt het daarom volgens de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) belangrijker en dringender dan ooit dat mensen met autisme beter zicht krijgen op hun eigen mogelijkheden en beperkingen. Bovendien moeten werkgevers een groter bewustzijn van de arbeidskracht en specifieke behoeftes van werknemers met autisme ontwikkelen. Onderzoeker Jeanet Landsman geeft op basis van recent wetenschappelijk onderzoek in Nederland 14 tips om de kans op duurzaam, betaald werk voor mensen met autisme te vergroten. Lees verder

Transitiecommissie: Transitie jeugdzorg op 1 januari 2015 problematisch

transitiecommissie transitie jeugdzorgDe transitiecommissie stelselherziening jeugdzorg vraagt zich hardop af of 1 januari 2015 als datum waarop de jeugdzorg “over” gaat naar de gemeentes, gehandhaafd kan worden. De commissie, onder leiding van Leonard geluk, lepelt een waslijst met problemen op waar het de transitie en de onduidelijkheid daaromtrent betreft. Zowel de beloofde “zachte landing” van de jeugdzorg bij de gemeenten als de zorgcontinuïteit dreigen bij het handhaven van die datum in het gedrang te komen. Lees verder

Cliëntondersteuning mensen met een beperking geregeld

cliëntondersteuning beperking wmo

Foto: Bromford

De continuïteit van de cliëntondersteuning voor mensen met een beperking is door afspraken tussen kabinet, VNG en MEE Nederland zekerder geworden. De staatssecretaris laat de Tweede Kamer weten dat de cliëntondersteuning wettelijk geborgd is en bovendien zijn er afspraken gemaakt om ook gedurende de transitie de genoemde ondersteuning te garanderen. Lees verder

Herstelgericht werken met psychose-patiënten biedt nieuw perspectief

herstelgericht werken training psychoses onderzoek

Dr. Greet Wilrycx

Gestigmatiseerd worden vanwege een ernstig psychisch probleem kan het herstel hiervan onnodig vertragen. Professionele hulpverleners kunnen dit voorkomen door samen met hun cliënten te focussen op het leren omgaan met de aandoening. Een nieuw trainingsprogramma blijkt hulpverleners goed te helpen bij dit zogeheten ‘herstelgericht werken’.

“Wie ooit een psychose heeft gehad, kan zijn toekomst wel vergeten. Dat was lange tijd de opvatting van psychologisch hulpverleners”, vertelt Greet Wilrycx, psychotherapeut bij de GGz Breburg in Breda. “Sinds een jaar of tien weten we dat het leven wel degelijk door kan gaan na een psychose. Hulpverleners kunnen samen met de cliënt onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Veel professionals zijn echter nog niet gewend deze nieuwe benaderingswijze ten aanzien van herstel toe te passen.” Lees verder

Jeugd-ggz: Afspraken over zorginkoop met gemeenten en zorgverzekeraars

jeugd-ggz zorginkoop gemeenten zorgverzekeraarsVNG en Zorgverzekeraars Nederland zijn met de staatssecretaris van VWS tot afspraken gekomen die een “zachte landing” van de jeugd-ggz in het nieuwe stelsel waarborgen. De afspraak houdt in dat gemeenten vanaf 2015 inhoudelijk en budgettair verantwoordelijk zijn voor de zorginkoop. Gemeenten gaan de inkoop van zorg in het kader jeugd-ggz zelf uitvoeren en worden daarbij ondersteund door de zorgverzekeraars, zodat binnen de regionale inkoopafspraken ruimte ontstaat voor de verbinding van de jeugd-ggz met andere vormen van jeugdhulp, sociale wijkteams, de huisarts, de jeugdgezondheidszorg en de school. De verzekeraars zullen bij de zorginkoop een adviesrol gaan vervullen. Dat laat staatssecretaris Van Rijn weten in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder

CBS gaat beleidsinformatie gemeentelijke jeugdhulp leveren

CBS nieuwe jeugdwet cijfersOp 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking en worden de gemeenten verantwoordelijk voor het hele jeugdveld. Daarom is het belangrijk dat gemeenten vanaf 1 januari 2015 beschikken over goede beleidsinformatie over het jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering in hun gemeente. Betrouwbaar cijfermateriaal is immers onontbeerlijk waar het gaat over het monitoren en aanpassen van beleid.

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en van Veiligheid en Justitie (VenJ) zijn op dit moment bezig om in nauwe samenwerking met de VNG de details van de regeling beleidsinformatie van de nieuwe Jeugdwet uit te werken. De regeling gaat over beleidsinformatie over het jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Doel is om betrouwbare en eenduidige gegevens te verzamelen en tegelijkertijd de administratieve lasten voor organisaties zo laag mogelijk te houden. Lees verder

7 bedenkingen bij de nieuwe jeugdwet

robert vermeiren behandeling jeugdwet jggz

Prof. Dr. Robert Vermeiren

“De gemeenten snappen het niet”, zegt hoogleraar en directeur Kinder-en Jeugdpsychiatrie van Curium LUMC, Universiteit Leiden en het VUMC. “Ze snappen niet dat kinderpsychiaters niet staan te springen om bij hen te mogen. Bizar. Dé uitgelezen kans om zich te bevrijden van het juk der zorgverzekeraars. Gedáán met de terreur van een arbeidsintensief bekostigingssysteem. Ik moet toegeven, soms snap ik het zelf ook niet. De transitie jeugdzorg, die ook de kinderpsychiatrie onder de gemeenten zou brengen, zou veel wrevel kunnen wegwerken”. Lees verder

Generalistisch werken met jeugd- en gezinswerkers succesvol

generalistisch werken met jeugd- en gezinswerkers CJG Leudal Weert Nederweert

Foto: Atelier PRO

In de Midden-Limburgse gemeenten Leudal, Weert en Nederweert startte in 2012 de pilot “generalistisch werken”. Ruim een jaar lang werd het generalistisch werken vormgegeven met zogeheten jeugd- en gezinswerkers, die als partner van de ouders en ondersteuner bij hulp- en opvoedvragen functioneerden. Daarnaast ondersteunden zij de aanwezige pedagogische basisvoorzieningen, zoals basisscholen en peuterspeelzalen, maar betrokken zij ook specialistische zorg bij gezinnen wanneer dat nodig bleek. De voorlopige uitkomsten van een evaluatie die na een jaar opgemaakt werd, wijzen op een succes. Lees verder

Onderzoek naar vrijwilligersgolf bij ouderenfonds

vrijwilligers ouderenfonds lucas meijs geer en goor

Prof.Dr. Lucas Meijs

Terwijl professionals in zorg- en welzijnsorganisaties zich vaak het vuur uit de sloffen moeten lopen om een handvol vrijwilligers bij elkaar te brengen, meldden zich onlangs maar liefst zevenduizend mensen aan als vrijwilliger na het zien van het TV-programma ‘Geer en Goor: effe geen cent te makken’. Daarin vroegen Gerard Joling en Gordon aandacht voor eenzame ouderen. De grote vrijwilligersgolf wordt de komende maanden gevolgd door onderzoekers onder leiding van prof.dr. Lucas Meijs, hoogleraar vrijwilligerswerk aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Het onderzoek is een samenwerking met het Nationaal Ouderfonds. Lees verder