Transitiecommissie jeugdzorg wil duidelijkheid

Transitiecommissie jeugdzorg leonard geluk

Mr. Leonard Geluk

De transitiecommissie Jeugdzorg constateert in een tussentijdse rapportage dat transitie van de jeugdzorg weliswaar op stoom komt, maar dat gemeentes en zorgaanbieders dringend behoefte hebben aan duidelijkheid van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Als die duidelijkheid er niet op tijd komt, dan dreigt de transitie vertraging op te lopen. Behalve het Rijk moeten volgens de transitiecommissie jeugdzorg ook de zorgverzekeraars snel in actie komen. Zij blijken in onvoldoende mate bereid om hun deskundigheid te delen met andere, bij de stelselherziening betrokken partijen.

Zo formuleerde de commissie onder voorzitterschap van Leonard Geluk, een reeks aan aanbevelingen die omarmd dienen te worden, wil de transitie van de jeugdzorg een succes worden.

Algemeen beeld positief

Het algemene beeld is volgens de transitiecommissie jeugdzorg positief. De commissie voorziet dat alle 41 regio’s zoals afgesproken vóór begin november een zogenaamd “regionaal transitie arrangement” zullen kunnen presenteren.Daarnaast zal er ook een landelijk arrangement komen, dat zich richt op zorg die niet op plaatselijk of regionaal niveau aangeboden kan worden. Hoewel de arrangementen er naar verwachting op tijd zullen zijn, wordt wel verwacht dat deze minder concreet zullen zijn dan gewenst. Reden is de onduidelijkheid waarin gemeentes verkeren over met name het beschikbare budget. Dit maakt het voor gemeentelijke overheden en regio’s onmogelijk om afspraken te maken met jeugdzorgaanbieders en de Bureaus Jeugdzorg. In de praktijk is te zien dat regio’s er voor kiezen om het maken van concrete afspraken met deze partners uit te stellen. Dit gegeven kan de continuïteit van de jeugdzorg in gevaar brengen.

Duidelijkheid nodig

De transitiecommissie jeugdzorg wilt daarom snel duidelijkheid voor de gemeentes op een achttal terreinen:

  • Het Rijk dient aan het eind van november duidelijkheid te verschaffen over de budgetten die gemeentes in 2015 krijgen voor de jeugdzorg. Dit is een belangrijke randvoorwaarde voor de totstandkoming van concrete afspraken tussen gemeentes, jeugdzorg organisaties en Bureaus Jeugdzorg om zo de continuïteit van zorg te kunnen garanderen;
  • Het Rijk moet de problemen ten aanzien van de zogeheten “voorfinanciering” beter in kaart brengen. Organisaties die op dit moment betaald krijgen voordat zij een zorgprestatie leveren, maar straks wellicht niet meer, kunnen in serieuze financiële problemen terechtkomen. Dit zou eveneens de continuïteit van de jeugdzorg bedreigen;
  • Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dienen snel tot afspraken te komen met zorgverzekeraars over de manier waarop zij plaatselijke overheden ondersteunen bij hun voorbereidingen op de stelselwijziging;
  • Zorgverzekeraars Nederland, het Rijk en de VNG moeten voor het eind van oktober duidelijkheid geven over de vraag of verzekeraars de zorginkoop van de Geestelijke Gezondheidszorg voor jeugdigen na de transitie gaan uitvoeren namens de gemeentes;
  • Voor begin december dienen Rijk en VNG in samenwerking met de provincies in kaart te hebben gebracht bij welke zorgaanbieders de bovenregionale afstemming niet zo loopt als gewenst, om vervolgens afspraken met het te maken over de manier waarop zij (alsnog) kunnen aansluiten bij de regionale transitiearrangementen;
  • Ook voor begin december zouden volgens de transitiecommissie jeugdzorg de verschillende regio’s duidelijk moeten zijn over de rollen die zij na de transitie begin 2015 weggelegd zien voor de Bureaus Jeugdzorg;
  • Frictiekosten dienen door de betrokken overheden in zicht gebracht te worden om op basis daarvan te komen tot bestuurlijke afspraken over de bekostiging daarvan;
  • Staatssecretaris Van Rijn moet vanuit zijn stelselverantwoordelijkheid de regie over dit proces op zich nemen.

Vervolgstappen transitiecommissie jeugdzorg

De transitiecommissie jeugdzorg verwacht op 15 november 2013 haar eindrapport te kunnen presenteren. Met dat doel zal er eind oktober, begin november een nieuwe gespreksronde met plaatsvinden met alle 41 regio’s.

Het hele tussentijdse rapport van de transitiecommissie jeugdzorg kan hier gedownload worden.

Interessant artikel? Blijf op de hoogte door u aan te melden voor onze gratis nieuwsbrief.