Meer duidelijkheid extramuralisering door zorgakkoord

Zorgakkoord door minister Schippers en sociale partners

Minister schippers

Het door minister Schippers, werkgevers en werknemers gesloten zorgakkoord omvat een aantal beleidsuitgangspunten die van invloed zijn op wijkgerichte zorg. De belangrijkste daaruit zijn hieronder op een rijtje gezet:

  • De overheveling de jeugd-GGZ naar de gemeenten gaat zoals gepland door in 2015. De bezuiniging die daarmee gepaard zou gaan, is echter voor een belangrijk deel van de baan. Bij de overheveling zal de korting op het jeugddossier (gerelateerd aan de jeugd-GGZ) teniet gedaan worden door de hoeveelheid GGZ-geld dat besteed dient te worden aan jeugd, te verhogen. Dit geld gaat bij de overheveling mee naar de gemeenten;
  • Ten opzichte van het regeerakkoord wordt het beschikbare geld voor huishoudelijke verzorging in het zorgakkoord met 35% verhoogd;
  • De extramuralisering van mensen met zorgzwaartepakket 3 in de geestelijke gezondheidszorg is van de baan;
  • De zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en (zware) gedragsproblemen blijft onder de kern-AWBZ vallen;
  • Er wordt uitgesproken dat verwacht wordt dat niet alle mensen met een verstandelijke beperking met zorgzwaartepakket 3 de wijk in kunnen, maar nog slechts de helft van deze groep. Mensen met een verstandelijke beperking en zorgzwaarte 4 blijven allemaal onder de kern-AWBZ vallen;
  • Ten aanzien van de ouderenzorg wordt in het nieuwe zorgakkoord aangenomen dat niet alle, maar slechts 50% van de ouderen met zorgzwaarte 4 thuis kunnen blijven wonen. De mensen die thuis blijven wonen kunnen aanspraak maken op een nieuwe thuisverplegingsregeling;
  • In 2014 blijft dagbesteding en verzorging behouden;
  • Nieuwe cliënten in de WMO kunnen in 2014 nog steeds aanspraak maken op huishoudelijke hulp;
  • Gemeenten moeten basistarieven voor huishoudelijke hulp vaststellen.

De volledige tekst van de kamerbrief over het zorgakkoord is te downloaden vanaf de website van het ministerie  van VWS.

De komende tijd zullen deze uitgangspunten verder uitgewerkt worden in concrete maatregelen.