Categoriearchief: GGZ

Herstelgericht werken met psychose-patiënten biedt nieuw perspectief

herstelgericht werken training psychoses onderzoek

Dr. Greet Wilrycx

Gestigmatiseerd worden vanwege een ernstig psychisch probleem kan het herstel hiervan onnodig vertragen. Professionele hulpverleners kunnen dit voorkomen door samen met hun cliënten te focussen op het leren omgaan met de aandoening. Een nieuw trainingsprogramma blijkt hulpverleners goed te helpen bij dit zogeheten ‘herstelgericht werken’.

“Wie ooit een psychose heeft gehad, kan zijn toekomst wel vergeten. Dat was lange tijd de opvatting van psychologisch hulpverleners”, vertelt Greet Wilrycx, psychotherapeut bij de GGz Breburg in Breda. “Sinds een jaar of tien weten we dat het leven wel degelijk door kan gaan na een psychose. Hulpverleners kunnen samen met de cliënt onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Veel professionals zijn echter nog niet gewend deze nieuwe benaderingswijze ten aanzien van herstel toe te passen.” Lees verder

Sociaal netwerk van GGZ-cliënten benutten biedt kansen

sociaal netwerk FACT GGZ  LVBHet inzetten van het sociaal netwerk van GGZ-cliënten die gebruik maken van Functional Assertive Community Treatment (FACT), is iets waaraan je als professional veel kunt hebben, zo stelt GZ-psycholoog Otto Has. “Voor elk levensgebied is er wel een instantie, een groep of een persoon die ondersteuning biedt. Dat leidt vaak tot een onoverzichtelijke, onsamenhangende en ontoegankelijke situatie. Bovendien zie je in de praktijk dat, hoe meer hulpverleners er aanwezig zijn in het leven van een cliënt, hoe meer die hulpverleners achterover leunen en naar elkaar kijken”. FACT brengt daarin verandering door gecoördineerd en vanuit een breed samengesteld multidisciplinair team met cliënten te werken, maar ook door het sociaal netwerk van de cliënt te mobiliseren. “De C van FACT staat tenslotte voor ‘community’: gemeenschap. FACT wordt dus niet alleen aangeboden binnen, maar ook steeds vaker met gebruikmaking van de lokale gemeenschap”, aldus Has. In de verschillende fases die een burger met psychiatrische problematiek doorloopt, speelt het sociaal netwerk volgens hem dan ook verschillende rollen. Lees verder

5 experts over het sociale netwerk van GGZ- en LVB-cliënten

licht verstandelijke beperking GGZ sociaal netwerk symposiumVijf deskundigen spreken op 26 september aanstaande op een landelijk symposium in Eindhoven over het werken met het sociale netwerk van GGZ-cliënten en mensen met een licht verstandelijke beperking. Het symposium is gericht op professionals in de geestelijke gezondheidszorg en de zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking, evenals andere werkers, managers en beleidsmakers die met deze problematiek te maken hebben. Voor verschillende beroepsgroepen van sociale professionals zijn registerpunten verbonden aan deelname aan dit evenement. Lees verder

Een kennissenkring die uit hulpverleners bestaat… (Column)

column jeugdarts CJG sociaal wijkteam

dr. Rianne Reijs, jeugdarts en columniste dewijkin.nl

Zes mensen hebben hun koffie gepakt, twee zijn er afgemeld. De procescoördinator is er natuurlijk, notulen bij de hand. De verpleegkundige van het consultatiebureau heeft de jeugdarts uit haar team meegenomen, de vervanger van de maatschappelijk werker uit het wijkcentrum is er ook. Degene die het dichtst bij het gezin staat is de thuisbegeleider. En ikzelf, de jeugdarts van de oudste kinderen. Afwezig deze keer de kredietbank, en de sociaal psychiatrisch verpleegkundige van moeder. Vooral dat laatste is jammer, want we hadden daar nou juist wel vragen aan. Oh ja, en moeder is er ook niet. Zo’n grote groep mensen is toch net te veel van het goede, licht de thuisbegeleider nog maar eens toe. Lees verder

Sociaal netwerk en wijk spelen rol in middelengebruik jeugd

sociaal netwerk wijk buurt middelengebruik alcohol drugsEuropees onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut laat zien dat, naast zaken als gezinssamenstelling, opleiding en sociaal-economische status, de aard van het sociaal netwerk van een jongere, evenals kenmerken van de wijk waarin een jongere woont, een rol spelen in hun gebruik van alcohol en drugs. Daarnaast spelen ook andere factoren een rol, zoals ouderlijk toezicht.  Lees verder

Faalfactoren Eigen Kracht-conferenties OGGZ-doelgroep in beeld gebracht

Eigen Kracht-conferentie OGGZ

Onderzoeker Drs. Gideon de Jong

De Eigen Kracht-conferentie is een veel ingezet en beproefd middel in de jeugdzorg, maar mislukt regelmatig voor mensen die cliënt zijn van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Dat concluderen onderzoekers van de Hanzehogeschool Groningen op basis van hun onderzoek waarvan de resultaten gepubliceerd zijn in het Journal of Social Intervention. In hun onderzoek verklaren zij het mislukken van deze conferenties en worden er enkele interessante neveneffecten gesignaleerd.

De onderzoekers interviewden alle betrokkenen van vijftien, als ‘mislukt’ beschouwde, Eigen Kracht-conferenties in de Groningse OGGZ. Meerdere van de onderzochte conferenties werden volgens onderzoekers Gert Schout en Gideon de Jong als laatste strohalm aangegrepen, in situaties waarin de reguliere hulpverlening zelf niet slaagde. Veelal was het doel van de conferentie om een dreigende ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van kinderen van de cliënt af te wenden. Lees verder

Amsterdam: wijkbudget voor buurtgerichte zorg in ‘ringen’

wijkzorgteams AmsterdamDe gemeente Amsterdam gaat buurtgerichte zorg organiseren in een drietal ringen, waarvoor bovendien een wijkbudget beschikbaar komt. Daarnaast worden er in het beleid dwarsverbanden aangebracht met vrijwilligerswerk en de mogelijkheden die het internet biedt waar het het uitbreiden en het verstevigen van het sociale netwerk van de inwoners betreft. Lees verder

Populatiebekostiging is veelbelovend voor wijkgericht werken

Populatiebekostiging wijkgericht werken WMO

Drs. Bart van de Gevel

“Zolang we te maken hebben met verschillende bekostigingssystemen is de grote uitdaging hoe we afwenteling tussen verschillende systemen voorkomen en dat is precies wat populatiebekostiging kan voorkomen”, betoogt Bart van de Gevel, senior adviseur bij de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Populatiebekostiging wordt als een veelbelovend instrument gezien om doelmatigheid binnen de zorg en welzijn te vergroten. Het Kabinet wil voor de huisartsenzorg en spoedzorg één systeem van populatiegebonden bekostiging invoeren. In 2017 moet hier volgens het regeerakkoord ook de extramurale verpleging onder vallen. Recent zijn door het ministerie van VWS een aantal proefregio’s aangewezen waar met populatiebekostiging wordt geëxperimenteerd. Van de Gevel: “Dit is ook voor gemeenten interessant. Zij krijgen steeds meer verantwoordelijkheden op het vlak van zorg en welzijn, gekoppeld aan flinke ombuigingen. Populatiegebonden bekostiging biedt een kansrijk instrument om de decentralisatie-opgave tot een succes te brengen.” Lees verder

Transitie leidt tot verschuivingen in werkgelegenheid jeugdzorg

Zoals verwacht, leidt de transitie jeugdzorg, waarin veel nadruk wordt gelegd op preventie, informele zorg en verschuivingen van diensten naar de eerste lijn, tot aanzienlijke verschuivingen Werkgelegenheid jeigdzorgin de werkgelegenheid binnen de jeugdzorg. Dat blijkt uit de arbeidsmarkteffectrapportage die onderzoeksbureau Panteion in opdracht van het ministerie van VWS uitvoerde.Hoewel er nog veel onzekerheden zijn, wordt in het rapport op basis van interviews met gemeenten, bureaus jeugdzorg en jeugdzorg aanbieders vooruitgekeken naar de mogelijke omvang van de verschuivingen in de werkgelegenheid. Daarnaast wordt er vooruit geblikt op de taken die de verschillende bestaande en nieuwe beroepsgroepen in de jeugdzorg op zich zullen gaan nemen. Lees verder

Rotterdam: diagnostisch team vult sociaal wijkteam aan

diagnostisch teamOok in 55 Rotterdamse wijken komen wijkteams die bestaan uit vertegenwoordigers van jeugdhulpinstellingen, welzijnsorganisaties, schoolmaatschappelijk werk en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Elk van deze teams zal uit drie tot acht professionals bestaan. Deze teams worden op hun beurt ondersteund door diagnostische teams. Lees verder