Sociaal netwerk en wijk spelen rol in middelengebruik jeugd

sociaal netwerk wijk buurt middelengebruik alcohol drugsEuropees onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut laat zien dat, naast zaken als gezinssamenstelling, opleiding en sociaal-economische status, de aard van het sociaal netwerk van een jongere, evenals kenmerken van de wijk waarin een jongere woont, een rol spelen in hun gebruik van alcohol en drugs. Daarnaast spelen ook andere factoren een rol, zoals ouderlijk toezicht. 

Vriendengroep

Jongeren die meer op hun ‘peer-group’ georienteerd zijn dan op hun gezin, blijken een hoger risico te lopen om zich te buiten te gaan aan alcohol en drugs. Naarmate adolescenten meer tijd doorbrengen met een grotere vriendengroep, wordt dit risico groter. Ook bleek er een relatie te bestaan tussen het hebben van criminele vrienden en middelengebruik.

In tegenstelling tot wat tot voor kort de wetenschappelijke consensus leek, concluderen de onderzoekers van Verwey-Jonker dat begeleid alcoholgebruik door jongeren in het gezin een beschermende factor zou zijn tegen buitensporig drankgebruik.

Wijken en buurten

Middelengebruik bij adolescenten blijkt daarnaast samen te hangen met een aantal buurtfactoren, zoals de organisatiegraad binnen de buurt, de aanwezigheid van drugsdealers, (gewelddadige) criminaliteit, graffiti en leegstand.

Preventieprogramma’s zouden daarom, behalve op de vaardigheden en de attitudes van jongeren en hun ouders ten aanzien van middelengebruik, óók gericht moeten zijn op de mate van buurtbetrokkenheid, actief burgerschap, sociale controle en het voorkómen van sociale uitsluiting.

Wel merken de onderzoekers op de effecten van de buurt waarin jongeren wonen op hun middelengebruik waarschijnlijk vooral indirect zijn. Factoren als bijvoorbeeld sociaal-economische status hangen immers nauw samen met de plaats waar jongeren wonen.

Lees het hele rapport hier.

Interessant artikel? Blijf op de hoogte door u aan te melden voor onze nieuwsbrief.