Categoriearchief: Jeugdzorg

Doorbreking geheimhoudingsplicht Jeugdwet niet goed geregeld

geheimhoudingsplicht jeugdwetHet College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Veiligheid en Justitie een brief geschreven over een lacune in de Jeugdwet. In deze wet ontbreekt een bepaling over het doorbreken van de geheimhoudingsplicht door jeugdhulpverleners voor de financiële afwikkeling en controle op de jeugdzorg door de gemeente. Het CBP dringt er bij de bewindspersonen op aan zo spoedig mogelijk te zorgen voor een specifieke wettelijke bepaling die doorbreking van de geheimhoudingsplicht in deze gevallen mogelijk maakt. Lees verder

10 tips voor een goed functionerende jeugdhulp

tips goed functionerende jeugdhulpSinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, waarmee zij ook wettelijk verplicht zijn om aan te geven welke outcome-criteria zij hanteren voor jeugdhulpvoorzieningen. Het meten van prestaties op een homogene manier geeft gemeenten, aanbieders en cliënten meer inzicht in de effectiviteit en kwaliteit van de jeugdhulp en de mogelijkheid deze te verbeteren.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie, en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) bieden gemeenten en aanbieders een handreiking, waarin zij een basisset met drie outcome-criteria presenteren. Outcome-criteria zijn indicatoren die rechtstreeks meten of een nagestreefd doel bereikt wordt. Lees verder

Jeugdhulpgebruik onvoldoende voorspeld door gemeentelijke monitoren

jeugdhulp vraag aanbod rotterdam onderzoek

Foto: Dimormar

Onderzoekers van de gemeente Rotterdam voerden onlangs een studie uit naar de samenhang tussen hulpbehoefte en jeugdhulpgebruik in de jeugdhulpketen op wijkniveau, met het oog op de decentralisatie van de jeugdzorg. Daaruit blijkt dat het daadwerkelijke gebruik van jeugdhulpaanbod niet goed voorspeld wordt door wat er over hulpvragen bekend is in gemeentelijke monitoren. Populatiekenmerken, zoals afkomst, opleidingsniveau en uitkeringsafhankelijkheid blijken de vraag naar jeugdhulpvoorzieningen beter te voorspellen. Lees verder

Werkzame elementen vernieuwde jeugdbescherming onderzocht

jeugdbescherming gemeenten jeugdreclassering

Foto: Alcuin Lai

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Hier valt ook de jeugdbescherming onder. Met investeringen van het ministerie van Veiligheid en Justitie de afgelopen jaren, zijn er vernieuwingen, zogenaamde ‘vliegwiel’-projecten, ontwikkeld en getest binnen de jeugdbescherming. Met deze nieuwe ontwikkelingen moeten er minder jeugdbeschermingsmaatregelen plaatsvinden, en de jeugdbeschermingsmaatregelen die wel plaatsvinden, moeten zo kort mogelijk duren. Daarbij zou de veiligheid van het kind centraal moeten blijven staan. Door het verminderen en verkorten van de jeugdbeschermingsmaatregelen is het de bedoeling dat de kosten voor jeugdzorg worden verlaagd. Lees verder

CBS gaat beleidsinformatie gemeentelijke jeugdhulp leveren

CBS nieuwe jeugdwet cijfersOp 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking en worden de gemeenten verantwoordelijk voor het hele jeugdveld. Daarom is het belangrijk dat gemeenten vanaf 1 januari 2015 beschikken over goede beleidsinformatie over het jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering in hun gemeente. Betrouwbaar cijfermateriaal is immers onontbeerlijk waar het gaat over het monitoren en aanpassen van beleid.

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en van Veiligheid en Justitie (VenJ) zijn op dit moment bezig om in nauwe samenwerking met de VNG de details van de regeling beleidsinformatie van de nieuwe Jeugdwet uit te werken. De regeling gaat over beleidsinformatie over het jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Doel is om betrouwbare en eenduidige gegevens te verzamelen en tegelijkertijd de administratieve lasten voor organisaties zo laag mogelijk te houden. Lees verder

Opvoedproblemen signaleren in de wijk

opvoedproblemen signaleren ontwikkelingsproblemenOp 12 december aanstaande vindt het landelijk symposium over het signaleren van ontwikkelings- en opvoedproblemen in de wijkgerichte hulpverlening plaats. De komende tijd wordt signalering en preventie namelijk steeds belangrijker in de zorg voor de jeugd. Omdat het op veel verschillende manieren mis kan gaan met kinderen, vraagt het dan ook veel van professionals om de eerste tekenen hiervan vroeg te zien. En dat blijkt niet eenvoudig. Niet alleen veel professionals maken zich hier zorgen over. Inmiddels heeft ook het Centraal Planbureau aangegeven dat goede signalering van ontwikkelings- en opvoedproblemen een moeilijke taak is die in de verdringing kan komen als gevolg van de decentralisatie van de jeugdzorg. Hoewel het met de meeste kinderen en gezinnen gelukkig goed gaat, zijn er een heleboel potentiële problemen die gesignaleerd moeten worden. Lees verder

Autonomie voor jeugdzorgwerker Rubicon

autonomie jeugdzorgwerker Rubicon Marieke Puts

Projectleider Marieke Puts

Wie als jeugdzorgwerker werkt bij Rubicon, zal de komende jaren steeds autonomer opereren als gevolg van de transitie jeugdzorg. “Dat vraagt veel van medewerkers”, zo zegt projectleider Marieke Puts. “Jeugdzorgwerkers zullen op een aantal punten hun kennis en kunde moeten doorontwikkelen en het mooie is dat ze dat niet alleen móeten, maar zelf ook graag wíllen”. Rubicon heeft daarom een reeks acties ondernomen om jeugdzorgwerkers de kans te geven hun professionele vrijheid te nemen en zo goed mogelijk in te vullen. Lees verder

Jeugdbescherming en -reclassering naar gemeente

jeugdbescherming jeugdreclassering gemeentes gemeenten gemeente

Minister Edith Schippers

Met ingang van 1 januari 2015 is het uitvoeren van jeugdbescherming en jeugdreclassering niet langer voorbehouden aan de Bureaus Jeugdzorg (BJZ), maar gaat de gemeente bepalen wie deze zorg levert. Dat laten het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van VWS en de VNG weten. Vanaf die datum mogen andere organisaties deze taken ook uitvoeren, mits zij daarvoor zijn gecertificeerd. Deze organisaties zullen deze functies dan uitvoeren in opdracht van de gemeentes. Lees verder

Aanpak ernstig overlastgevende gezinnen succesvol

aanpak overlast gezinnen wijk buurt

Drs.Miriam Knepper, gebiedsmanager gemeente Utrecht

De aanpak van overlast door gezinnen in de wijk is niet eenvoudig. Daarom is vier jaar geleden de Ernstig Overlastgevende Gezinnen aanpak in de gemeente Utrecht gestart, die beoogt gezinnen die zorgen voor ernstige overlast en criminaliteit aan te pakken. In deze gezinnen hebben jarenlange hulpverlening en investeringen niet het gewenste resultaat opgeleverd. Het doel van de aanpak is dat de overlast en criminaliteit stopt en dat omwonenden hun veilige leefomgeving weer terugkrijgen. Dat bewerkstelligt deze aanpak door drang en dwang toe te passen op het betreffende gezin. Alle betrokken partijen, waaronder leerplicht, belastingdienst, voogden, raad voor de Kinderbescherming, politie, reclassering worden bijeengebracht en stellen een plan met een visie voor het gehele gezin op. Alle partijen dienen zich vervolgens hieraan te committeren. Lees verder

Amsterdam: wijkbudget voor buurtgerichte zorg in ‘ringen’

wijkzorgteams AmsterdamDe gemeente Amsterdam gaat buurtgerichte zorg organiseren in een drietal ringen, waarvoor bovendien een wijkbudget beschikbaar komt. Daarnaast worden er in het beleid dwarsverbanden aangebracht met vrijwilligerswerk en de mogelijkheden die het internet biedt waar het het uitbreiden en het verstevigen van het sociale netwerk van de inwoners betreft. Lees verder