Wijkprofessionals worden te “wit” opgeleid

Diversiteit wijkprofessionals

dr. Pauline Naber

De aandacht voor diversiteit in de opleidingen van social workers en HBO-pedagogen laat te wensen over, zo beweren onderzoekers van Hogeschool InHolland en de Hogeschool van Amsterdam. Zij onderzochten met name het onderwijs op het gebied van opvoedingsondersteuning binnen een tweetal opleidingen. Hun conclusie: hoewel de wijken waarin sociale professionals werken een steeds grotere culturele diversiteit kennen, houden de opleidingen van deze studenten nog te weinig rekening met de multiculturele werkelijkheid.

Weinig systematische aandacht

De onderzoekers stellen vast dat binnen de onderzochte opleidingen weliswaar aandacht is voor diversiteit, maar dat deze weinig systematisch is. Zo is er geen sprake van sturing op diversiteitsaspecten in het leerplan en zijn er geen geconcretiseerde diversiteitscompetenties benoemd voor alle studenten. Veel blijkt van individuele docenten af te hangen. Daarnaast wordt door docenten het lesgeven over diversiteit in cultureel gemengde groepen als moeilijk ervaren.

Aanbevelingen

In het uit dit onderzoek voortgekomen rapport “Diversiteit in vakmanschap”, bevelen de onderzoekers dan ook aan om diversiteit niet in één of enkele onderwijsonderdelen te beleggen, maar om dit in een gemeenschappelijke leerlijn te vervatten, die integraal deel uitmaakt van het hele curriculum. Daarnaast is het van belang om concrete vaardigheden en houdingsaspecten ten aanzien van diversiteit te formuleren en aan te geven hoe deze in het onderwijs verworven kunnen worden. Ook het aansluiten bij en benutten van de toenemende culturele diversiteit in de HBO-klassen is één van de aanbevelingen.

Het gehele rapport is hier integraal te downloaden.