Categoriearchief: transitie jeugdzorg

Transitie jeugdzorg: meer duidelijkheid gemeentelijke budgetten

transitie jeugdzorg

Foto: Dominik Meissner

De gemeentelijke budgetten voor de transitie jeugdzorg zijn weer iets duidelijker en vallen hoger uit dan verwacht. Er komt 3,5 miljard euro beschikbaar voor de jeugdzorg, wat zo’n 5% méér is dan in eerste instantie begroot. Het kabinet worstelt wel nog met het in beeld krijgen van welke aantallen jeugdigen in welke gemeenten voor welke hulpverlening aanmerking komen. De definitieve verdeling van het geld wordt dan ook pas in mei vastgesteld. Lees verder

Decentralisatie van de jeugdzorg negeert bestuurlijke manco’s

decentralisatie van de jeugdzorg rené clarijs

Foto: YWAM

“De decentralisatie van de jeugdzorg biedt onvoldoende garanties dat de resultaten van het toekomstige hulpverleningsstelsel positief uitpakken voor de jeugdigen die er gebruik van maken”. Deze harde kritiek baseert Dr. René Clarijs op het onderzoek waarop hij onlangs promoveerde aan de Universiteit van Tilburg. De aankomende decentralisatie van de jeugdzorg, waarin de verantwoordelijkheid voor dit beleidsterrein verschuift van de provincies naar de gemeenten, past volgens Clarijs in het gebruikelijke overheidsdenken waarin aangenomen wordt dat de jeugdzorg meer effect zal sorteren na een stelselwijziging. Clarijs: “Daarbij wordt voorbijgegaan aan het feit dat eerdere stelselwijzigingen eigenlijk niet of nauwelijks tot verbetering van de jeugdzorg hebben geleid”. Lees verder

Transitiearrangementen: onduidelijkheid kan tot fiasco’s leiden

transitiearrengementen jeugdzorg fiasco

Foto: Martin Gee

De transitie jeugdzorg is met de uitwerking van transitiearrangementen wederom op obstakels gestuit. Nadat eerder de transitiecommissie jeugdzorg, het CBP en het CPB kritisch waren, lijken de problemen zich uit te blijven breiden. Deze keer trekken de gezamenlijke aanbieders van jeugdzorg aan de bel. Vanwege een gebrek aan duidelijkheid vanuit de Rijksoverheid, voldoet momenteel niet één van de in totaal 41 regionale transitiearrangementen aan de eisen die daarvoor gesteld waren. Bij gevolg vormen de transitiearrangementen onvoldoende aanknopingspunt voor zorgaanbieders om een verantwoorde overgang van de jeugdzorg van provincies naar gemeentes te realiseren. Lees verder

Jeugd-GGZ: gemeentes krijgen meer geld

staatssecretaris van rijn jeugd-ggz

Staatssecretaris van Rijn

Het budget dat de gemeentes na de transitie van de jeugdzorg krijgen ten behoeve van de uitvoering van de jeugd-GGZ, wordt verhoogd. Staatssecretaris van Rijn schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het budget dat de jeugd-GGZ  na 1 januari 2015 zou ontvangen, opgehoogd wordt van 700 miljoen naar ongeveer 850 miljoen euro. Behalve dat het een financiële meevaller is voor de jeugd-GGZ, biedt dit bericht ook budgettaire helderheid aan gemeentes, zodat ook zij door kunnen met de voorbereiding van de transitie jeugdzorg. Lees verder

Privacy in gedrang na transities sociale domein

Privacy transitie jeugdzorg sociale domein

Foto: Andrew Nathan

Het College Bescherming Persoonsgegevens maakt zich “grote zorgen” over de mate waarin na de transitie van de jeugdzorg, de wmo en de participatiewet de privacy van betrokken burgers veiliggesteld is. Het college roept het kabinet dan ook op om een zogenaamd “privacy impact assessment” te laten maken.

Het college voert aan dat de wetsvoorstellen tot gevolg hebben dat gemeentes van meer inwoners, meer privacygevoelige informatie gaan verwerken. Het gaat dan onder meer om medische dossiers en strafrechtelijke informatie. Daarbij komt dat gegevens ook steeds meer gedeeld zullen gaan worden. Zo worden persoonsgegevens die in het ene deel van het sociale domein verzameld worden, gebruikt in een ander deel van het sociale domein. Daardoor zou volgens het CPB een risico ontstaan op het onnodig vaak delen van persoonsgegevens en het gebruik van die gegevens voor doeleinden die niet te verenigen zijn  met het oorspronkelijke doel. Ook de mate waarin deze gegevens beveiligd zijn speelt daarbij een rol. Lees verder

Transitie jeugdzorg: gemeenteraden niet goed voorbereid

transitie jeugdzorg gemeenteraden

Foto: Harry_nl

De gemeenteraden van de gemeentes Breda, Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg zijn onvoldoende voorbereid op de transitie van de jeugdzorg. Dat wordt constateerd in een gemeenschappelijk onderzoek van de Rekenkamers van deze gemeenten naar rol van gemeenteraden rond de transitie jeugdzorg. Het gaat dan met name over de mate waarin de gemeenteraden in staat zijn om kaders te stellen en controle uit te oefenen. Het rapport, waaraan ook het Verweij-Jonker instituut een bijdrage leverde, stelt dan ook vast dat de gemeenteraden in deze vier steden nog een aantal belangrijke stappen moeten zetten om kaders voor de transitie jeugdzorg te kunnen vaststellen.
Lees verder

Transitiecommissie jeugdzorg wil duidelijkheid

Transitiecommissie jeugdzorg leonard geluk

Mr. Leonard Geluk

De transitiecommissie Jeugdzorg constateert in een tussentijdse rapportage dat transitie van de jeugdzorg weliswaar op stoom komt, maar dat gemeentes en zorgaanbieders dringend behoefte hebben aan duidelijkheid van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Als die duidelijkheid er niet op tijd komt, dan dreigt de transitie vertraging op te lopen. Behalve het Rijk moeten volgens de transitiecommissie jeugdzorg ook de zorgverzekeraars snel in actie komen. Zij blijken in onvoldoende mate bereid om hun deskundigheid te delen met andere, bij de stelselherziening betrokken partijen.

Zo formuleerde de commissie onder voorzitterschap van Leonard Geluk, een reeks aan aanbevelingen die omarmd dienen te worden, wil de transitie van de jeugdzorg een succes worden. Lees verder

Featured Video Play Icon

“Bureaucratie in de jeugdzorg en TBS-sector zal toenemen”

bureaucratie in de jeugdzorg conrisq groepBureaucratie in de jeugdzorg en forensische psychiatrie moeten de komende jaren teruggedrongen worden, maar met de op handen zijnde bezuinigingen en de daaruit voortvloeiende verantwoordingscultuur, zou het tegendeel wel eens het geval kunnen zijn. Daarvoor waarschuwde Dr. Sanne Verwaaijen, bestuurder van de Conrisq Groep verleden week in Den Haag, bij gelegenheid van de Sportieve Opening van het Parlementaire Jaar. Lees verder

Decentralisatie jeugdzorg, AWBZ en participatiewet risicovol

risico's transitie jeugdzorg awbz participatiewetDe decentralisatie van de jeugdzorg, het extramurale deel van de AWBZ en de participatiewet blijkt, naast een aantal kansen, ook de nodige risico’s met zich mee te nemen. Professionals, cliënten en patiënten spraken al eerder hun reserveringen uit, maar nu doet ook het Centraal Planbureau een duit in het zakje.

Het CPB geeft een overzicht van zowel de financiële risico’s voor de overheid en de uitvoerende organisaties, als die voor de kwaliteit van de hulpverlening en zorg voor burgers. Lees verder

Specialistische jeugdzorg na transitie landelijk ingekocht

inkoop specialistische jeugdzorg landelijk georganiseerd vngAls het aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ligt, zal na de transitie jeugdzorg een deel van de specialistische jeugdzorg landelijk ingekocht worden, in plaats van dat deze inkoop door individuele gemeentes moet gaan plaatsvinden. Onder de specialistische jeugdzorg wordt jeugdzorg aanbod verstaan dat ofwel een zeer klein aantal cliënten bedient, waardoor geschikt aanbod zou kunnen komen te vervallen of onbereikbaar zou kunnen worden. Daarnaast gaat het om aanbod dat klein is in omvang en sterk gespreid over het land, evenals aanbod dat op basis van de inhoud van de geboden zorg zodanig specialistisch is dat er op plaatselijk niveau geen alternatieven voor te organiseren zijn. Lees verder