Tagarchief: transitie jeugdzorg

Behalve continuïteit ook toegang jeugdzorg in gevaar

leonard geluk transitiecommissie stelselherziening jeugd continuïteit toegang jeugdzorg

Leonard Geluk, voorzitter TSJ

Behalve de continuïteit van de jeugdzorg in Nederland komt ook de toegang steeds meer in het gedrang. Deze conclusie kan getrokken worden  uit een nieuw onderzoek van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ). De TSJ houdt toezicht op de transitie van jeugdzorg naar de gemeenten. Lees verder

Zorgcontinuïteit in gedrang door transitie jeugdstelsel

Staatssecretaris Martin van Rijn transitie jeugdstelsel jeugdzorg

Staatssecretaris van Rijn (VWS)
Foto: Roel Wijnants

Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe Jeugdwet in werking. In een brief aan de Tweede Kamer informeren staatssecretarissen Van Rijn en Teeven over de voortgang aangaande de inkoopafspraken van de transitie naar het nieuwe jeugdstelsel. Hieruit blijkt dat zij zich zorgen maken over een kwart van de jeugdzorgregio’s. Lees verder

Jeugd-ggz: Afspraken over zorginkoop met gemeenten en zorgverzekeraars

jeugd-ggz zorginkoop gemeenten zorgverzekeraarsVNG en Zorgverzekeraars Nederland zijn met de staatssecretaris van VWS tot afspraken gekomen die een “zachte landing” van de jeugd-ggz in het nieuwe stelsel waarborgen. De afspraak houdt in dat gemeenten vanaf 2015 inhoudelijk en budgettair verantwoordelijk zijn voor de zorginkoop. Gemeenten gaan de inkoop van zorg in het kader jeugd-ggz zelf uitvoeren en worden daarbij ondersteund door de zorgverzekeraars, zodat binnen de regionale inkoopafspraken ruimte ontstaat voor de verbinding van de jeugd-ggz met andere vormen van jeugdhulp, sociale wijkteams, de huisarts, de jeugdgezondheidszorg en de school. De verzekeraars zullen bij de zorginkoop een adviesrol gaan vervullen. Dat laat staatssecretaris Van Rijn weten in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder

Transitie jeugdzorg: meer duidelijkheid gemeentelijke budgetten

transitie jeugdzorg

Foto: Dominik Meissner

De gemeentelijke budgetten voor de transitie jeugdzorg zijn weer iets duidelijker en vallen hoger uit dan verwacht. Er komt 3,5 miljard euro beschikbaar voor de jeugdzorg, wat zo’n 5% méér is dan in eerste instantie begroot. Het kabinet worstelt wel nog met het in beeld krijgen van welke aantallen jeugdigen in welke gemeenten voor welke hulpverlening aanmerking komen. De definitieve verdeling van het geld wordt dan ook pas in mei vastgesteld. Lees verder

Decentralisatie van de jeugdzorg negeert bestuurlijke manco’s

decentralisatie van de jeugdzorg rené clarijs

Foto: YWAM

“De decentralisatie van de jeugdzorg biedt onvoldoende garanties dat de resultaten van het toekomstige hulpverleningsstelsel positief uitpakken voor de jeugdigen die er gebruik van maken”. Deze harde kritiek baseert Dr. René Clarijs op het onderzoek waarop hij onlangs promoveerde aan de Universiteit van Tilburg. De aankomende decentralisatie van de jeugdzorg, waarin de verantwoordelijkheid voor dit beleidsterrein verschuift van de provincies naar de gemeenten, past volgens Clarijs in het gebruikelijke overheidsdenken waarin aangenomen wordt dat de jeugdzorg meer effect zal sorteren na een stelselwijziging. Clarijs: “Daarbij wordt voorbijgegaan aan het feit dat eerdere stelselwijzigingen eigenlijk niet of nauwelijks tot verbetering van de jeugdzorg hebben geleid”. Lees verder

Transitiearrangementen: onduidelijkheid kan tot fiasco’s leiden

transitiearrengementen jeugdzorg fiasco

Foto: Martin Gee

De transitie jeugdzorg is met de uitwerking van transitiearrangementen wederom op obstakels gestuit. Nadat eerder de transitiecommissie jeugdzorg, het CBP en het CPB kritisch waren, lijken de problemen zich uit te blijven breiden. Deze keer trekken de gezamenlijke aanbieders van jeugdzorg aan de bel. Vanwege een gebrek aan duidelijkheid vanuit de Rijksoverheid, voldoet momenteel niet één van de in totaal 41 regionale transitiearrangementen aan de eisen die daarvoor gesteld waren. Bij gevolg vormen de transitiearrangementen onvoldoende aanknopingspunt voor zorgaanbieders om een verantwoorde overgang van de jeugdzorg van provincies naar gemeentes te realiseren. Lees verder

Privacy in gedrang na transities sociale domein

Privacy transitie jeugdzorg sociale domein

Foto: Andrew Nathan

Het College Bescherming Persoonsgegevens maakt zich “grote zorgen” over de mate waarin na de transitie van de jeugdzorg, de wmo en de participatiewet de privacy van betrokken burgers veiliggesteld is. Het college roept het kabinet dan ook op om een zogenaamd “privacy impact assessment” te laten maken.

Het college voert aan dat de wetsvoorstellen tot gevolg hebben dat gemeentes van meer inwoners, meer privacygevoelige informatie gaan verwerken. Het gaat dan onder meer om medische dossiers en strafrechtelijke informatie. Daarbij komt dat gegevens ook steeds meer gedeeld zullen gaan worden. Zo worden persoonsgegevens die in het ene deel van het sociale domein verzameld worden, gebruikt in een ander deel van het sociale domein. Daardoor zou volgens het CPB een risico ontstaan op het onnodig vaak delen van persoonsgegevens en het gebruik van die gegevens voor doeleinden die niet te verenigen zijn  met het oorspronkelijke doel. Ook de mate waarin deze gegevens beveiligd zijn speelt daarbij een rol. Lees verder

Transitie jeugdzorg: gemeenteraden niet goed voorbereid

transitie jeugdzorg gemeenteraden

Foto: Harry_nl

De gemeenteraden van de gemeentes Breda, Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg zijn onvoldoende voorbereid op de transitie van de jeugdzorg. Dat wordt constateerd in een gemeenschappelijk onderzoek van de Rekenkamers van deze gemeenten naar rol van gemeenteraden rond de transitie jeugdzorg. Het gaat dan met name over de mate waarin de gemeenteraden in staat zijn om kaders te stellen en controle uit te oefenen. Het rapport, waaraan ook het Verweij-Jonker instituut een bijdrage leverde, stelt dan ook vast dat de gemeenteraden in deze vier steden nog een aantal belangrijke stappen moeten zetten om kaders voor de transitie jeugdzorg te kunnen vaststellen.
Lees verder

Zorgbegroting 2014: gevolgen voor zorg in de wijk

zorgbegroting 2014Op Prinsjesdag werd door de regering de zorgbegroting gepresenteerd als onderdeel van de miljoenennota. De beleidsvoornemens en het geld dat daarvoor wordt vrijgemaakt, zijn bepalend voor de manier waarop in 2014 zorg en welzijn georganiseerd kan worden in de wijken. De belangrijkste beleidsvoornemens voor sociale professionals in de wijk betreffen de jeugdzorg en de extramurale AWBZ-zorg. Het kabinet heeft voor 2014 het nodige voor deze twee terreinen in petto. De belangrijkste beleidswijzigingen worden hieronder per beleidsterrein opgesomd: Lees verder

Voorwaarden voor invoering transitie jeugdzorg

In het kader van de transitie jeugdzorg van de provincies naar gemeenten wil het kabinet ervoor zorgen dat het jeugdstelsel effectiever en eenvoudiger wordt. De stelselwijziging gaat niet alleen om een verandering in de structuur (transitie). Decentralisatie is pas zinvol is als die de bestuurlijke en organisatorische randvoorwaarden creëert voor een inhoudelijke transformatie.

In dit artikel geeft MOVISIE zijn visie op welke randvoorwaarden er concreet op hun plaats zouden moeten zijn om te komen tot een verantwoorde transitie jeugdzorg.