Zorgbegroting 2014: gevolgen voor zorg in de wijk

zorgbegroting 2014Op Prinsjesdag werd door de regering de zorgbegroting gepresenteerd als onderdeel van de miljoenennota. De beleidsvoornemens en het geld dat daarvoor wordt vrijgemaakt, zijn bepalend voor de manier waarop in 2014 zorg en welzijn georganiseerd kan worden in de wijken. De belangrijkste beleidsvoornemens voor sociale professionals in de wijk betreffen de jeugdzorg en de extramurale AWBZ-zorg. Het kabinet heeft voor 2014 het nodige voor deze twee terreinen in petto. De belangrijkste beleidswijzigingen worden hieronder per beleidsterrein opgesomd:

Zorgbegroting Jeugdzorg

 • De streefdatum voor de transitie van de jeugdzorg van provincies naar gemeenten, blijft 1 januari 2015. De voorbereiding hierop zal plaatsvinden aan de hand van het Transitieplan Jeugd. Om de continuïteit van de jeugdzorg voor bestaande cliënten te verzekeren, zullen in 2014 de regionale transitiearrangementen worden uitgevoerd. Het transitiebureau jeugd zal hierin ondersteuning verlenen. Het Rijk stelt voor het in goede banen leiden van de transitie vanuit de zorgbegroting € 18,5 miljoen beschikbaar.
 • In 2014 zal eveneens uitvoering gegeven worden aan de zogeheten Transformatieagenda Jeugd, waarin vanuit het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met name de website www.voordejeugd.nl de transformatie van de jeugdzorg zal moeten faciliteren.
 • Er wordt gedurende het komend jaar vorm gegeven aan een zogeheten demedicaliseringsagenda, waarin professionals in artsen die met jeugdigen werken, zoals JGZ- artsen, pediaters en psychiaters gezamenlijk in actie komen tegen nodeloze medicalisering. Zo zal de bestaande richtlijn ADHD aangescherpt worden en zal de samenwerking met scholen verbeterd worden. Ook zal er een maatschappelijke discussie op gang worden gebracht over onder meer de aanzuigende werking van een diagnose.
 • Gemeenten zullen ondersteund worden ten aanzien van de aanpak kindermishandeling en zal er verder gewerkt worden aan het ontwikkelen van een richtlijn met betrekking tot dit thema voor de gemeentelijke jeugdzorg. Hiervoor wordt in de zorgbegroting circa € 4,3 miljoen uitgetrokken.
 • Per 1 januari gaat de Wet op de jeugdzorg van start. Deze zal de professionalisering van de dan nog provinciale jeugdzorg gaan ondersteunen. Jeugdzorgorganisaties zijn vanaf dat moment verplicht om met geregistreerde jeugdzorgwerkers te werken. Doorlopende bij- en nascholing zal een ‘must’ worden voor deze doelgroep. Ook zal tuchtrecht ingevoerd worden dat toeziet op de ethische beroepsnormen van deze beroepsgroep. Wie voor de kosten hiervan zal moeten opdraaien wordt niet duidelijk uit de begroting van het ministerie.
 • Het jeugdzorgbudget, dat per 2015 naar de gemeenten wordt overgeheveld, tegelijk met eend decentralisatiebudget, wordt volgens de zorgbegroting nog eens € 150 miljoen extra verlaagd. Deze kosten zouden door gemeentes door middel van een vergrote efficiency in de jeugdzorg opgebracht moeten worden.
 • De eigen bijdrage voor de jeugdzorg, die in 2015 zou worden ingevoerd, is in de voorliggende zorgbegroting van de baan.

Beleid extramurale AWBZ

 • Het kabinet houdt vast aan de hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg in 2015.
 • De AWBZ-aanspraak extramurale zorg komt te vervallen, waarbij het de bedoeling is dat de gemeenten hun burgers passende ondersteuning zullen bieden.
 • De zorg van GGZ-cliënten die gebruik maken van beschermd wonen zonder behandeling komt vanaf 2015 eveneens onder de gemeenten te vallen.
 • In de Zorgverzekeringswet wordt een nieuwe functie thuisverpleging gecreëerd. Daarin is de huidige functie extramurale verpleging en delen van de functie extramurale persoonlijke verzorging opgenomen.
 • De in het regeerakkoord aangekondigde wijzigingen in de aanspraken van mensen met een recht op dagbesteding of persoonlijke verzorging zal niet worden doorgevoerd. Wel zal er onder meer een tariefverlaging voor persoonsgebonden budgetten gaan plaatsvinden.
 • Fraude met persoonsgebonden budgetten zal actiever bestreden gaan worden.
 • Gemeenten zullen compensatie ontvangen voor de hogere kosten in de wet maatschappelijke ondersteuning als gevolg van het extramuraliseren van de lichtere zorgzwaartepakketten in de AWBZ voor nieuwe cliënten.
 • De in het regeerakkoord opgenomen korting op de huishoudelijke verzorging wordt in de zorgbegroting met € 530 miljoen verzacht.

Parlement

Uiteraard zal, alvorens deze maatregelen ingaan, het parlement zijn goedkeuring over de zorgbegroting moeten uitspreken. Tevens moeten veel van deze beleidsvoornemens nog nader uitgewerkt worden. Wat dus de precieze gevolgen zullen zijn van elk van deze maatregelen, valt vooralsnog te bezien.

Interessant artikel? Blijf op de hoogte door u aan te melden voor onze gratis nieuwsbrief.